Termosky, lahve na pití, termohrnky, termokonvice, termonádoby

Reklamační řád

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a upravuje vztahy mezi společností TERLA s.r.o. (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“) v souvislosti se spotřebním zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek prodávajícího (dále jen „Obchodní podmínky“).

1.2. Záruční doba je uvedena v souladu s podmínkami danými výrobcem zboží v Obchodních podmínkách a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě nákupu spotřebitelem začíná záruční doba běžet v souladu s občanským zákoníkem, jak je uvedeno v Obchodních podmínkách.

1.3. Záruční doba poskytovaná nad rámec zákonné záruky je uváděna při koupi zboží přes e-shop prodávajícího a lze ji zjistit také na webových stránkách prodávajícího.

2. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout okamžitě po převzetí od prodávajícího nebo od smluveného přepravce. V případě doručování smluvním přepravcem je kupující povinen při převzetí zboží před podpisem přepravního listu zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností nebo je porušen či jinak znehodnocen originální obal nebo originální páska, je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravním listu přepravce a sepsat s ním zápis o škodě.

3. MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího. Adresa sídla je uvedena mimo jiné i na webových stránkách prodávajícího nebo a na faktuře. Kupujícímu se doporučuje o plánované reklamaci zboží předem informovat e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) nebo telefonicky prodávajícího a projednat další postup.

3.2. Kupující je povinen dopravit reklamované zboží do místa uplatnění reklamace. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží čisté a v takovém stavu, v jakém je zakoupil.

3.3. Zboží z vyřízené reklamace, není-li vracena kupní cena, je kupujícímu zasláno zdarma. Po předchozí telefonické domluvě si kupující může zboží také osobně vyzvednout v sídle prodávajícího. 

4. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

4.1. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným zacházením v rozporu s návodem na použití, běžným opotřebením, nebo jestliže závady byly způsobeny opravami nebo úpravami zboží prováděnými k tomu neoprávněnými osobami.

4.2. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co vada vyšla najevo.

5. USTANOVENÍ PLATNÁ VÝHRADNĚ PRO KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ S KUPUJÍCÍMI, KTEŘÍ MAJÍ POSTAVENÍ SPOTŘEBITELŮ

5.1. Pokud tito kupující uplatní svou reklamaci, vydá jim prodávající o tom písemné potvrzení, ve kterém uvede, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, stejně tak potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

5.2. Zasílá-li kupující reklamované zboží prostřednictvím přepravce, je povinen připojit písemně své kontaktní údaje včetně e-mailové nebo jiné kontaktní adresy, popis reklamovaných vad a jaký způsob vyřízení reklamace po prodávajícím požaduje. Zasílání reklamovaného zboží na dobírku není přípustné. Prodávající zašle bez zbytečného odkladu kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty nebo na poštovní adresu uvedenou kupujícím potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

6. USTANOVENÍ PLATNÁ VÝHRADNĚ PRO KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ S KUPUJÍCÍMI, KTEŘÍ NEMAJÍ POSTAVENÍ SPOTŘEBITELŮ

6.1. Reklamace nelze uznat tehdy, pokud je zboží dodatečně opatřeno gravírováním, potiskem, nálepkami, štítky či popisky apod. 

6.2. V případě neoprávněné reklamace si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace.

6.3. Prodávající si vyhrazuje právo řešit reklamace také dobropisem v aktuální tržní ceně, případně podle ceny alternativní náhrady. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Reklamace, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

7.2. Na reklamační řízení se použijí ustanovení Obchodních podmínek.

7.3. Neoprávněné reklamace prodávající vyřídí zamítnutím.

7.4. Neoprávněnou reklamací se rozumí reklamování zboží, které nesplňuje jakoukoliv podmínku stanovenou tímto reklamačním řádem. 

7.5. Tento reklamační řád je platný od 25.5.2018 a vztahuje se na zboží zakoupené počínaje dnem jeho platnosti.  

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto reklamačního řádu. Změna toho reklamačního řádu nabývá platnosti zveřejněním na webových stránkách prodávajícího.

  •  

    +420 739 468 412

  •  

    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  •  

    Ohradní 1440/2a, Praha 4